Høringssvar fra Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) vedr.

”Udkast til faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne,

Sagsnr. 04-9999-110

Tirsdag d. 22.9.2020

Hermed fremsendes høringssvar fra Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner, der er en paraplyorganisation for institutioner (kommunikationscentre), der leverer specialpædagogiske og rehabiliterende indsatser til borgere med bl.a. nedsat kommunikativ funktionsevne på grund af høretab.

DTHS ser med stor tilfredshed frem til at de i udkastet formulerede nationale kvalitetskrav implementeres i hørerehabiliteringen fremadrettet med en forventning om, at den styrkede kvalitetssikring sammen med en forventet styrket monitorering samlet set vil øge borgernes udbytte af høreapparatbehandlingen.

DTHS noterer desuden med stor tilfredshed, at udkastet adresserer de indsatser, der leveres af kommunikationscentrene, som en væsentlig og integreret del af den samlede hørerehabilitering.

Det noteres ligeledes med tilfredshed, at audiologer og audiologopæders uddannelse og kompetencer anerkendes som forudsætning for varetagelse af dele af høreapparatbehandlingen.

Samlet set kan DTHS således tilslutte sig udkastet, idet vi dog henviser til nedenstående få mere specifikke bemærkninger til indholdet i udkastet.

 

S. 11

3. afsnit på siden

Vi foreslår, at det tillige nævnes, at der i nogle regioner (eksempelvis Region Midt) er indgået aftaler om, at kommunernes kommunikationscentre varetager justering, reparationer samt indstiller til ny høreapparatbehandling efter behov i samarbejde med de offentlige klinikker.
 

s. 13

Tabel 1

Det fremgår ikke direkte af udkastet, hvorvidt denne graduering, der jo er anderledes end den i Danmark oftest anvendte graduering, anbefales som vejledende overordnet graduering fremadrettet?

 

Der henvises i udkastet til WHO’s klassifikation gengivet i en artikel fra 2003, Aktuelt findes der på WHO’s hjemmeside forskellige henvisninger til graduering af lettere høretab/normalt hørelse.

På disse sider https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss og https://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/ defineres normal hørelse som tærskelværdier på eller bedre end 25 dB, mens der på denne side https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1 defineres en tærskel på 20 dB.

Det foreslås, at der i afsnittet er en kildehenvisning til WHO’s graduering, og at der er en anbefaling om brug af denne.

 

s. 22

2. afsnit på siden

Kommentar til: ”der bør tilstræbes en fremtidig ensartet rapportering for audiometriske test

Kommunikationscentrene anvender rutinemæssigt audiologiske testrapporter fra både offentlige og private klinikker. En ensartet rapportering vil lette tilgangen til data væsentligt og reducere tidsforbrug ved indhentning af supplerende data, ligesom det vil fremme en fælles digitalisering af data.

Det foreslås, at ”tilstræbe” erstattes af ”sikres ”med angivelse af aktører i opgaveløsningen.

 

 

s. 25

3. afsnit på siden

Det foreslås at, 4. sætning i 3. afsnit ”, hvor der er brug for høretekniske hjælpemidler eller andre foranstaltninger…” ændres til ”, hvor der er brug for en vurdering af behov for høretekniske hjælpemidler eller andre foranstaltninger…”

Ændringen foreslås, da det dermed tydeliggøres at vurdering af behov for høretekniske hjælpemidler m.v. sker i henhold til anden lovgivning som en kommunal myndighedsopgave.

 

s. 27 og s. 30

Kapitel 4.2

Kapitel 5.1

Det foreslås, at det anbefales at anvende metoden ”Fælles beslutningstagen”, der i stigende grad implementeres som dialogredskab ved sundhedsbehandlinger, hvor patient og sundhedsmedarbejder i fællesskab træffer en beslutning om behandlingen på et oplyst grundlag.
 

s. 33

1. afsnit på siden

DTHS noterer med tilfredshed, at mulighed for hjemmebesøg nævnes eksplicit.

 

 

Louise Schjønning, Formand DTHS