Vedtægter for DTHS


Vedtægter for DTHS

§ 1 Navn
DTHS (Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner) er en paraplyorganisation af institutioner, der leverer specialpædagogiske og rehabiliterende indsatser for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område.

§ 2 Hjemsted
DTHS har adresse på den institution, hvor den valgte formand er ansat.

§ 3 Formål
DTHS’ formål er at:

 • Fastholde, styrke og videreudvikle fagligheden hos fagprofessionelle på DTHS’ område med henblik på landsdækkende levering af vidensbaserede og specialiserede indsatser på højt fagligt niveau for de borgere, som er målgruppe for DTHS’ arbejdsfelt.
 • Tilføre den offentlige debat viden om specialiserede indsatser for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område og levere fagligt input til beslutningstagere på nationalt niveau

§ 4 Medlemskab
DTHS’ medlemmer er institutioner, afdelinger eller enheder, som efter undervisnings-, service- og arbejdsmarkedslovgivningerne leverer de i § 1 beskrevne indsatser. Institutionerne kan have opgaveporteføljer ud over de i § 1 nævnte indsatser. I beslutningssammenhænge repræsenteres institutionerne af ledere med beslutningskompetence, fx chef og souschef eller særligt udpeget afdelingsleder.

§ 5 Forretningsudvalg
Valgbar til Forretningsudvalget er alle ledelsesrepræsentanter fra medlemsinstitutionerne. Der bør så vidt mulig sikres repræsentation fra alle geografiske regioner og alle faglige områder. Stk. 2 DTHS ledes af et Forretningsudvalg.
Forretningsudvalget består af formand og 5 forretningsudvalgsmedlemmer.
Formanden vælges direkte på DTHS' generalforsamling blandt institutionsledere, mens forretningsudvalget konstituerer sig selv med næstformand.
Stk. 3 Udover forretningsudvalget vælges 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Stk. 4 Formand, forretningsudvalgsmedlemmer og revisor vælges for 2 år.
Suppleanter vælges for 1 år.
I ulige årstal er formand, revisor og 2 forretningsudvalgsmedlemmer på valg.
I lige årstal er 3 forretningsudvalgsmedlemmer på valg.
Stk. 5 Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Inspiration kan hentes i bilaget om Organiseringen af DTHS, som årligt behandles på et DTHSmøde.
Stk. 6 Formanden varetager DTHS’ fælles interesser mellem møderne og herunder de nødvendige beslutninger jf. §3.

§ 6 Finansiering og regnskab
DTHS' årlige generalforsamling godkender forslag til kontingent/medlemsgebyr og budget for det kommende år.
Det årlige medlemsgebyr er ens for alle medlemsinstitutioner og udgør 20.000 kr. Generalforsamlingen kan beslutte afvigelser fra beløbet.
Stk. 3 Opkrævning udsendes 1 gang årligt efter årets generalforsamling.
Restance vedr. betaling af fællesudgifter til DTHS udover 3 måneder kan medføre udelukkelse fra DTHS, indtil restancen er betalt.
Stk. 4 Forretningsudvalget er ansvarlig for DTHS’s økonomiske drift iht. beslutninger på generalforsamlingen.
Forretningsudvalget står for den daglige økonomiske forvaltning af
DTHS’s midler, herunder at oprette bankkonto og indrette og drive regnskabssystem. Formanden har dispositionsret over DTHS’s bankkonto.
FU kan købe bistand til det daglige regnskab, og i den forbindelse give vedkommende
adgang til DTHS’s bankkonto.
Stk. 5 DTHS er en momspligtig forening med selvstændigt regnskab. Regnskaberne
revideres af eksternt revisionsfirma.
Regnskaberne revideres indholdsmæssigt af intern valgt revisor.
Stk. 6 Regnskabsåret for DTHS følger kalenderåret.
Stk. 7 Generalforsamlingen kan i budgettet træffe beslutning om køb af bistand til drift
af DTHS.

§ 7 Møderne
DTHS ledermøderne er højeste myndighed i alle forhold. Hver institution kan repræsenteres ved max. 2 ledelsesrepræsentanter ved de ordinære møder. Den samlede ledelse ved hver medlemsinstitution er inviteret til deltagelse i 2-dagsmødet. Hver medlemsinstitution kan deltage i generalforsamlingen med 2 stemmeberettigede.
Stk. 2 Tidspunkt og indhold
Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i perioden 1.maj til 30. juni.
Derudover afholdes minimum 2 årlige ordinære møder for medlemsrepræsentanter jvf.
Stk. 3 Forslag til dagsorden til generalforsamlingen skal
udsendes senest 5 uger før generalforsamlingen med anmodning om forslag til dagsorden. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest 3 uge før generalforsamlingen.
Forretningsudvalget udsender senest 2 uger før møderne.
Endelig dagsorden
Deltagerliste
Stk. 4 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af stemmetæller
 4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens/forretningsudvalgets beretning om DTHS’ virksomhed i det forløbne år
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 6. Forretningsudvalget fremlægger planer for det kommende år
 7. Forretningsudvalget fremlægger forslag til budget for det kommende år til godkendelse
 8. Valg iht. § 5, stk. 2 af formand, forretningsudvalgsmedlemmer, revisor og suppleanter
 9. Valg til andre tillidsposter eller repræsentationer
 10. Fastsættelse af næste forårs mødedatoer
 11. Indkomne forslag til drøftelse og beslutning
 12. Eventuelt

§ 8 Ekstraordinære DTHS -møder
Indkaldelse kan ske på forretningsudvalgets foranledning eller hvis mindst en tredjedel af DTHS’ medlemmer ønsker det.
 
§ 9 Afstemningsregler
Vedtagelser på ordinære og ekstraordinære DTHS-møder kræver simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede institutioner. Der kan kun afgives én stemme pr. institution. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot én af de fremmødte medlemmer ønsker det.

§ 10 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres såfremt mindst 2/3 af DTHS’ fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Forslag til
vedtægtsændringer skal udsendes sammen med den endelige dagsorden.

§ 11 Opløsning af DTHS
Nedlæggelse af DTHS kan ske, såfremt mindst 2/3 af DTHS’ fremmødte stemmeberettigede institutioner stemmer for, ved 2 på hinanden følgende DTHS-møder. Eventuelle aktiver fordeles ligeligt mellem DTHS’ stemmeberettigede institutioner.