Sprog i Praksis – proces og metoder

Her beskrives processen og de anvendte metoder i projekt Sprog i Praksis.

Projektformulering

En workshop ved DTHS årsmødet i 2022 formulerede et behov for fælles sprog i DTHS med henblik på styrket kommunikation internt i DTHS og eksternt, og dermed for fagprofessionelle og for berørte personer større ensartethed og afstemthed på tværs af indsatser i DTHS.

På et efterfølgende ledermøde i november 2022 blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af en projektbeskrivelse som grundlag for budget, udpegning af projektleder samt formering af projektgruppe. Projektbeskrivelsen skulle med afsæt i Hvidbog om Rehabilitering, 2022 formulere et projekt, der formulerede et fælles sprog i DTHS. Arbejdstitlen var “Fælles sprog”, men da fælles sprog i forvejen refererer til det kommunale “Fælles sprog”, så blev projektet senere omdøbt til Sprog i Praksis, der mere rammende formulerer en sammenhæng mellem sprog og praksis og dermed indikerer en nødvendig implementering af det fælles sprog i praksis.

I foråret 2024 blev det besluttet at tilknytte en proceskonsulent Morten Feilberg Greve, Chefkonsulent, DEFACTUM for præcisering af projektets beskrivelse og leverancer mv. Arbejdsgruppen mødtes til en workshop i september 2023.

Workshoppen resulterede i en formulering af 4 leverancer, der blev synliggjort i en logisk model med 3 sekventielle delleverancer og en leverance vedrørende implementering. Se den logisk model nedenfor.

Logisk model: Sprog i Praksis – 19. september 2023 – klik for zoom

Leverancerne blev formuleret som:

  • Udvikling af en fælles sproglig og begrebsmæssig referenceramme med udgangspunkt i Hvidbog 2.0. – delprojekt A
  • Den fælles referenceramme indarbejdes i en generisk skabelon for revidering og udarbejdelse af DTHS god praksis vejledninger – delprojekt B
  • Skabelonen pilotafprøves og kvalitetssikres gennem anvendelse på revidering af God praksis beskrivelser på 3 indsatsområder – delprojekt C
  • En guide for implementering af referencerammen på DTHS’ institutioner – delprojekt D

Med afsæt i den logisk model formulerede arbejdsgruppen den endelige projektbeskrivelse, der blev vedtaget på et DTHS ledermøde november 2023 til opstart januar 2024. Som tillæg til projektbeskrivelsen leverede arbejdsgruppen en oversigt over relevante kilder til brug for projektgruppens arbejde. Oversigten er tilført nye kilder i løbet af projektperioden.

Projektets organisering

Projektet blev organiseret med styregruppe, projektleder, projektgrupper og referencegrupper.

Der var et ønske om at afvikle projektet over så kort en periode som muligt. bl.a. af hensyn til diverse politiske tiltag på området. Ønsket blev fremmet gennem valg af DTHS’ organisationskonsulent som projektleder frem for en ekstern projektleder. Hermed blev indsigt i organiseringen i DTHS samt det faglige arbejde sikret, som en umiddelbar ressource hos projektlederen, og dermed effektiv adgang til kommunikation indenfor DTHS.

Organisationskonsulenten er samtidig tilknyttet forretningsudvalget/styregruppen i en sekretariatsfunktion, hvilket ligeledes fremmer kommunikation og beslutninger i projektet.

Se eventuelt Oversigt over samlede organisering i projektet

Projektets tidsplan

Projektplanen bygger på den sekventielle struktur med 3 på hinanden følgende og afhængige delleverancer formuleret i den logiske model. Projektet tilrettelægges derfor med en stram halvårlig tidsplan, hvor:

  • delprojekt A afvikles med leverance ultimo 2. kvartal 2024
  • delprojekt B med leverance ultimo 4. kvartal 2024
  • delprojekt C med leverance ultimo 2. kvartal 2025
  • delprojekt D med løbende information og leverancer, der understøtter implementeringen

Med en planlægning hvor delprojekter afvikles halvårligt undgås indflydelse af ferieplanlægning, der i institutionerne ofte strækker sig over en længere periode, da institutionerne generelt er åbne også i de almindelige ferieperioder. Korte perioder sikrer desuden i nogen grad mod ændringer i projektgruppen i forhold til deltagernes evt. stillings-/funktionsskifte mv.

Delprojekt A – proces og metoder

Mål

Udvikling af en fælles sproglig og begrebsmæssig referenceramme med udgangspunkt i Hvidbog om rehabilitering, 2022. Den fælles ord og begrebsramme, der skal danne fundament for udviklingen af en generisk skabelon til brug ved udarbejdelse af DTHS’ god praksisvejledninger.

Projektgruppens proces

Projektgruppen lagde ud med en 5 timers workshop primo januar 2023 med opgaveformulering og den første indledende afsøgning af ord og begreber til definition. Derefter er der afholdt 4 virtuelle møder á 2,5,timer samt et fysisk møde primo maj på 5 timer. Deltagerne i projektgruppen arbejdede individuelt mellem møderne.

Workshoppen

Medlemmerne i projektgruppen havde før workshoppen af projektlederen fået til opgave læse Hvidbog om Rehabilitering samt en af de primære relevante kilder og i forbindelse med læsningen notere de ord og begreber, de fandt relevante at definere i DTHS regi. Disse blev sendt til projektlederen.

Arbejdet resulterede i en liste med ca. 200 ord og begreber. Projektlederen sorterede på forhånd begreberne, således at dobbelt anførte begreber blev fjernet, og de resterende sorteret i forhold til, hvor mange hits hvert enkelt ord/begreb havde fået, hvilket reducerede mængden af ord og begreber til ca. 100.

På workshoppen blev begreberne så yderligere kategoriseret i grupper, og efterfølgende sat op som nedenfor vist, hvor øverste række er de ord og begreber, der arbejdes videre med, mens nederste række er vurderet ikke relevante for projektgruppens arbejde i delprojekt A.

Opslagstavle ord og begreber – workshop 11. januar 2023 – klik for zoom

Projektgruppemøderne

Nogle af grupperne med ord og begreber fra workshoppen blev fordelt på deltagerne i projektgruppen med henblik på individuelt arbejde med afsøgning af kilder til definition samt udarbejdelse af udkast til definition til drøftelse på første virtuelle møde i projektgruppen.

Som resultat af dette første møde blev der udarbejdet en skabelon i et Excel ark med angivelse af ord/begreb – Definition – kommentar – kildehenvisning, således som det fremgår af den endelige oversigt over ord og begreber.

Ord og begreber blev således behandlet i dialog i gruppen, indtil der var afstemthed omkring dem. Flere ord og begreber blev i nogle tilfælde gentænkt, inden endelig formulering. Nye ord og begreber kom i proces, og allerede drøftede kom ofte op til genovervejelse. Flere korrekturlæsninger var nødvendige for at sikre, at allerede afstemte ord og begreber blev anvendt ved definitioner og kommentarer, og at ord og begreber, som ikke blev anbefalet af projektgruppen, ikke blev anvendt i definitionerne. Eksempelvis blev det afstemt at anbefale “person” i stedet for “borger”, hvilket betyder, at definitioner, der i kilder indeholder borger skulle tilrettes, så borger blev erstattet af person. Tilsvarende med flere andre ord og begreber.

En del ord og begreber blev i processen vurderet som ikke relevante og udgik, andre blev tilføjet, således at listen på hundrede ord blev reduceret til de ca. 50, som er indeholdt i oversigten over ord og begreber.

For at give de afstemte ord og begreber en kontekst, besluttede projektgruppen at udarbejde en tekst, der overordnet beskriver praksis ved medlemsinstitutionerne i en rammebeskrivelse og samtidig indeholder de fleste ord og begreber med mulighed for at tilgå definitioner via link i teksten.

Dermed resulterede projektgruppens arbejde i en leverance, der dels indeholder ramme teksten dels en ord og begrebsliste med tilhørende kildeoversigt.

Den samlede leverance inkl. rammebeskrivelsen og oversigt over ord og begreber kan ses her: God praksis for sprog og begreber i DTHS

Ekstern referencegruppe

Der er afholdt 2 møder med den eksterne referencegruppe. Første møde i februar 2024 med en præsentation af projektet og fremlæggelse af de første overvejelser og resultater af projektgruppens arbejde.

På dette første møde gav referencegruppen input til nogle af de ord og begreber, som projektgruppen havde særlig opmærksomhed omkring bl.a. person/borger, habilitering/rehabilitering, evidens/god praksis m.fl. Derudover drøftedes i forhold til opfølgning på indsatser begreber som evaluering, monitorering, evidens m.fl., og hvad vil det sige at være specialiseret?

Projektet blev på mødet fremhævet som et muligt mønsterprojekt, der på eksemplarisk måde demonstrerer vigtigheden i at prøve at forstå hinandens sprog.

Referencegruppens input blev taget videre i projektgruppens arbejde.

På 2. møde i juni 2024 blev referencegruppen præsenteret for et udkast til leverancen “God praksis for sprog og begreber i DTHS”. bestående af rammebeskrivelsen og en ord og begrebsliste. Leverancen var kort før ligeledes præsenteret for DTHS’ lederforum ved DTHS årsmødet ultimo maj.

I referencegruppen drøftedes igen konkrete temaer som genoptræning vs. /rehabilitering, habilitering vs. rehabilitering, evidensbasering vs. vidensbasering m.fl. En særlig drøftelse udspandt sig omkring begrebet højt specialiseret specialundervisning vs. specialundervisning, hvor National Koordination, Social- og Boligstyrelsen er i proces med definition af højt specialiseret specialundervisning.

Referencegruppens input blev taget med videre til projektgruppens sidste møde, hvor mange af disse input blev indarbejdet i den endelige leverance ” God praksis for sprog og begreber i DTHS”

Intern referencegruppe

I projektet blev der indarbejdet en mulighed for at præsentere leverancen for DTHS’ lederforum ved det årlige årsmøde i maj, hvor ca. 60 ledere ud af 75 mulige deltog. Lederforum blev således projektets interne referencegruppe.

Der var afsat 4 timer til præsentationen af leverancen og arbejdet med det videre projekt. Materiale var udsendt før mødet.

Ved præsentationen var der en særlig præsentation af ord og begreber, som havde givet anledning til udvidede drøftelser i projektgruppen. Der blev givet mulighed for drøftelser af disse i grupper og efterfølgende dialog i plenum.

Særlige drøftelser udspandt sig omkring begreberne kommunikationscenter og specialiseret specialundervisning. Disse drøftelser gav anledning til væsentlig ændringer i projektgruppens endelige leverance, ligesom flere andre input fra lederforum gav anledning til genovervejelse/ændring af definition eller kommentarer.

For nogle begreber blev der givet mulighed for en online måling af konsensus, hvor deltagerne i mødet ved hjælp af en QR-kode kunne tilgå spørgeskema online med umiddelbar respons på måling på skærmen ved mødet. Se nedenstående eksempler:

En konsensusmåling af begrebet rehabilitering ved årsmøde 2024 viste en score på 4,2 af 5 mulige.
%-tallene angiver procent der har valgt henholdsvis 1 – 5 stjerner – klik for zoom
En konsensusmåling vedr. begrebet person ved årsmøde 2024 viste en score på 3,8 af 5.
%-tallene angiver procent der har valgt henholdsvis 1 – 5 stjerner – klik for zoom

Endelig så blev der foretaget en generel måling på den samlede leverance, som ses nedenfor.

En konsensusmåling vedr. begrebet den samlede leverance ved årsmøde 2024 viste en score 4,0 af 5.
%-tallene angiver procent der har valgt henholdsvis 1 – 5 stjerner – klik for zoom

Det konkluderedes, at målingerne viste en tilfredstillende grad af konsensus i forhold til anbefalingerne i God praksis for sprog og begreber i DTHS og det videre arbejde med Sprog i Praksis. Det må desuden antages, at den tilpasning af leverancen, der er foretaget på baggrund af referencegruppernes input, vil øge scoren på målingen af konsensus.

Leverancen – delprojekt A

Projektgruppen valgte at kalde den samlede leverance for “God praksis for sprog og begreber i DTHS”, for dermed at lægge den ind som en overordnet god praksis vejledning på linje med de faglige god praksis vejledninger, der udarbejdes i DTHS regi og findes på dths.dk.

Det blev samtidig anbefalet fra projektgruppens side, at leverancen blev lagt på dths.dk med henblik på optimal tilgængelighed, søgefunktion samt mulighed for dynamisk opdatering. Anbefalingen blev motiveret med projektgruppens forventning om – og som beskrevet i projektbeskrivelsen -at det videre arbejde i Sprog i Praksis projektet, vil medføre opdateringer i “God praksis for sprog og begreber i DTHS”.

En placering på hjemmesiden vil desuden underbygge implementeringsdelen af projektet.

Gå til leverancen for delprojekt A: God praksis for sprog og begreber i DTHS.

Kritik

Hvorfor er personer i målgruppen ikke inddraget i projektet?

Det spørgsmål blev løftet i den eksterne referencegruppe.

Det blev tidligt besluttet ikke at etablere en selvstændig referencegruppe med personer i målgruppen, da projektet på sigt naturligvis skal have positiv effekt på indsatserne til målgrupperne, men i første række er et fagligt projekt målrettet det organisatoriske og faglige niveau, og dermed medarbejderne i medlemsinstitutionerne.

Det blev besluttet at invitere de overordnede organisationer, der repræsenterer målgrupperne til deltagelse i projektets referencegruppe De havde desværre ikke mulighed for at deltage i referencegruppen.

Det er intentionen i forbindelse med delprojekt C at invitere målgruppernes organisationer ind til en referencegruppe omkring udarbejdelse af God praksis vejledninger.

Kunne vi have opnået en højere grad af konsensus?

Input fra de eksterne referencegruppe og lederforum havde stor værdi i forhold til tilretning af definitioner og dermed projektets leverance i delprojekt A. Brugen af muligheden for en online virtuel tilkendegivelse af konsensus i forhold til de afstemte definitioner havde ligeledes stor værdi, og kunne måske med fordel have været benytte i større grad, både ved møderne med referencegrupperne, men måske også direkte til medarbejdere i medlemsinstitutionerne. Det er en mulighed, der vil blive inddraget i de kommende delprojekter.

Formidling

Projektet formidles gennem lederforum i medlemsinstitutionerne, og der udarbejdes materiale til brug ved formidling/implementering. I implementeringsmaterialet indgår præsentation på DTHS’ hjemmeside, der dels præsenterer projektet, dels præsenterer leverancerne, som en løbende proces, når disse færdiggøres.

Der ud over præsenteres projektet ved Den 16. Nationale Rehabiliteringskonference 2024

Delprojekt B – proces og metoder

Mål

Med udgangspunkt i God praksis for sprog og begreber i DTHS, udvikle en generisk skabelon for revidering og udarbejdelse af DTHS god praksis vejledninger, der kan anvendes på tværs af indsatsområder i DTHS.

Projektgruppen

Projektgruppen er sammensat af 2 deltagere fra projektgruppen vedr. delprojekt A samt 3 fagprofessionelle fra de tre hovedområder tale, høre og syn. Dermed sikres kontinuitet samt høg faglig indsigt i specialeområderne.

Se sammensætninger af projektgruppen

Delprojekt C – proces og metoder

Mål

Tilføjes senere

Del artiklen