Vejledning i udredning af afasi 

Vejledningen indeholder anbefalinger til, hvad der er god praksis i den logopædiske udredning af afasi hos voksne.

Resumé

Der lægges vægt på identifikation af afasiens konsekvenser for personens hverdag og liv. Anbefalingerne er forankret i forsknings- og lærebogslitteratur samt i professionel konsensus.

Anbefalingerne er sat ind i en ICF-baseret forståelsesramme for at sikre en fælles terminologi
såvel mono- som tværfagligt. En kort beskrivelse af ICF ses i bilag 1.

Formålet med udredningen kan variere alt efter tidspunktet for afasiens opståen og symptom-
billedet, herunder karakteren og sværhedsgraden, personens trætbarhed og sygdomsindsigt.
Den logopædiske udredning anbefales at indeholde 2 elementer:

  • Anamnestiske oplysninger indhentet fra journalmateriale og samtale med personen med
    afasi og de pårørende.
  • Logopædisk konklusion ud fra screening, observation, testning, vurdering og eller selvrap-
    portering.

Arbejdsgruppen har derudover valgt at medtage et afsnit om overordnede anbefalinger om udredningspraksis. Til slut i vejledningen gennemgås de tilgængelige tests, og deres validitet, reliabilitet og praktiske anvendelighed beskrives.

Dokument til download og udskrift

Del artiklen