Kortlægning af PCS-tilbud ved DTHS institutioner

Et stigende antal PCS ramte borgere søger DTHS institutionerne for rehabilitering, hvilket aktualiserer et behov for videndeling og faglig udvikling.

Resumé

Forretningsudvalget i DTHS har iværksat en kortlægning af PCS-tilbuddene ved DTHS- institutioner. Spørgeskema er udsendt til 40 institutioner til besvarelse i perioden 15.7. – 18.9.
30 institutioner har gennemført undersøgelsen.

Kortlægningen dokumenterer, at efterspørgslen af tilbud til borgere med PCS er steget markant de seneste år, og at DTHS-institutionerne generelt tilbyder rehabiliterende ydelser til
borgere med PCS. Et flertal af institutioner har etableret særlige tværfaglige PSC-teams indeholdende relevante specialistkompetencer.

PSC-interventionerne vurderes at have god effekt i forhold til målgruppen.

Der gives generelt udtryk for at der mangler lovgivningsmæssig fundering samt retningslinjer for henvisning, visitation og finansiering, hvilket giver sig udtryk forskellige vilkår for borgerne
afhængig af kommunal tilknytning og lokale aftaler. Der gives desuden udtryk for, at det er vanskeligt at danne sig et overblik over hvilke interne og eksterne aktører på PCS-området, der anvendes i kommunerne.

Dokument til download og udskrift

Kortlægning PCS-tilbud i DTHS-regi

ISBN: 978-87-94042-08-6

Download rapporten

Del artiklen