Brug af tele- og webbaserede medier på DTHS institutioner i Corona-nedlukningsperioden

Kortlægning af institutionernes erfaringer og udfordringer ved brug af tele- og webbaserede medier i Coronan-wedlukningsperioden.

Undersøgelsen omfatter 34 institutioner og kortlægger dels de overordnede institutionelle erfaringer og dels erfaringer fra specifikke faglige indsatser på høre-, tale-, syns og PCS områderne – i alt 15 specifikke indsatser.

Resumé

Formålet er, at indhente viden med henblik på deling på tværs af DTHS-institutioner og faglige fora i DTHS samt tilvejebringelse af grundlag for eventuelle yderligere fælles tiltag med henblik på optimering af anvendelsen af tele- og webbaserede medier i DTHS.

For tilvejebringelse af data er der udsendt 2 spørgeskemaer. Et spørgeskema vedrørende DTHS-institutionernes overordnede erfaringer (lederbesvarelse) og et vedrørende de specifikke erfaringer på 15 faglige ydelsesområder (besvares af fagligt ansvarlige).

Nedlukningsperioden karakteriseres af respondenterne som en innovativ overgangsperiode, hvor tilbud om tele- og webbaserede ydelser har erstattet ydelser leveret ved fremmøde.

Perioden har desuden været karakteriseret ved stor vilje og motivation både hos medarbejdere og delvis borgerne for at anvende tele- og webbaserede medier.

ca. 1/3 af svarene indikerer, at der har været tekniske problemer. Dette på trods af at de fleste oplever godservice fra deres IT-afdelinger

En del institutioner har oplevet tekniske vanskeligheder ved især brug af nye medietyper som eksempelvis videomøder, mens eksempelvis GDPR og økonomi kun i mindre grad har begrænset mulighederne.

Begge delundersøgelser viser at der i Corona-nedlukningsperioden generelt har været et markant øget brug af tele- og webbaserede medier, dog med store forskelle på ydelsesniveau. Det er især kontakt via telefon, videomøder og mail, der er anvendt i markant øget grad.

Data peger desuden på at kombinationen af fysisk møde og virtuelle møder er givtig, og flere institutioner tilkendegiver, at de ønsker at udvikle yderligere brug af tele- og webbaserede medier.

Rapport til download og udskrift

Brug af tele- og webbaserede medier på DTHS institutioner i Corona-nedlukningsperioden, 2020

ISBN : 978-87-94042-09-3

Download rapport

Del artiklen